Online Course

Online Course

 

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่านสามารถเรียนรู้การลงทุน และการหากำไรผ่านระบบ Online โดย VDO Conference เพียงท่านมีโน๊ตบุค/คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เท่านั้น

 

ราคาหลักสูตร :  3,000 บาท

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร : Coach กิจ

Call Now Button